Субота, 19.01.2019, 18:12
Сайт Навчально-виховного комплексу №1 м. Покровська
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Гаряча лінія

 

Національна гаряча дитяча лінія


Національна гаряча дитяча лінія  Національна гаряча дитяча лінія

 

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 326

Історична довідка

З 01.09.2003 року на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 міста Красноармійська Донецької області відкрита Гуманітарна гімназія міста Красноармійська (Рішення виконкому Красноармійської ради № 318 від 18.06.2003р., наказу міськво № 123 від 25.06.2003р.)

З 01.09.2004 року гуманітарна гімназія перейменована в навчально-виховний комплекс міста Красноармійська Донецької області (Рішення Красноармійської міської ради № 4/15-19 від 09.06.2004 року, наказу міськво № 149 від 27.07.2004року).

З 06.11.2007 року навчально-виховний комплекс м.Красноармійська та ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 м.Красноармійська реорганізовано в Красноармійський навчально-виховний комплекс міста Красноармійська Донецької області шляхом злиття (Рішення Красноармійської міської ради №5/16-27 від 22.08.2007 року, накази відділу освіти №303 від 05.11.2007 року, № 305 від 06.11.2007 року).

З 10.10.2016року Красноармійський навчально-виховний комплекс міста Красноармійська Донецької області перейменовано у Навчально-виховний комплекс №1 Покровської міської ради Донецької області (Рішення Покровської міської ради №07/14-9 від 14.07.2016р., наказу відділу освіти №431 від 27.07.2016р.)

СТАТУТ НВК№1

Загальні положення

1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Донецької області (далі «НВК № 1 м.Покровська» або «заклад») створений у результаті зміни найменування Красноармійського навчально-виховного комплексу міста Красноармійська Донецької області, зареєстрованого державним реєстратором 06.11.2007 р., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за номером 12711370000000802, є навчально-виховним закладом, який входить до сфери управління Покровської міської ради, цільовим призначенням якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, всебічного розвиту дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудової підготовки, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.
2. НВК №1 Покровської міської ради Донецької області є правонаступником прав та обов'язків Красноармійського навчально-виховного комплексу міста Красноармійська Донецької області, який створено згідно з рішенням Красноармійської міської ради від 22.08.2007 р. № 5/16-27, відповідно до ст. 36 Закону України «Про освіту» у результаті злиття існуючого НВК м. Красноармійська та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 в Красноармійський навчально-виховний комплекс міста Красноармійська Донецької області, який є правонаступником прав та обов'язків загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 та навчально-виховного комплексу м. Красноармійська. Даний статут викладено у новій редакції у зв'язку зі зміною найменування закладу.
3. Форма власності закладу - комунальна.
4. Повне найменування українською мовою: НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Скорочене найменування українською мовою: НВК №1 м.Покровська .

Повне найменування російською мовою: УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЬІЙ КОМПЛЕКС №1 ПОКРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

Скорочене найменування російською мовою: УВК №1 г.Покровска .

5. Місце знаходження: 85300, Донецька область, м.Покровськ, м-н «Лазурний», 80.
6. Заклад є юридичною особою з моменту реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», має печатку, штамп, заклад є неприбутковою установою.
7. Засновниками закладу є:
- Покровська міська рада: ОКПО 04052933, місце знаходження м.Покровськ, пл.Шибанкова, 11;

- Благодійний фонд «Надія», свідоцтво про реєстрацію № 66 від 04.01.1999 р. ОКПО 25338315 місце знаходження м.Покровськ, пл.Шибанкова 1а .

8. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

9.3аклад може створювати комплекси з іншими навчально-виховними закладами та організаціями згідно з угодами про створення комплексу.

10. Головною метою НВК №1 м.Покровська є :

- задоволення потреб громадян в освітніх послугах, забезпечення умов рівного доступу до якісної безперервної освіти;

- забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих та здібних дітей, створення умов для реалізації індивідуальних творчих потреб, саморозвитку і самореалізації учасників навчально-виховного процесу.

11. Головними завданнями НВК №1 м.Покровська є:

- формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту на рівні державних стандартів;
- виховання шановливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання у дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів та вихованців;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

12. Діяльність НВК №1 м.Покровська будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією та культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

13. Кількість учнів у НВК №1 м.Покровська встановлюється один раз на рік на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора.

14. У НВК №1 м.Покровська визначена українська мова навчання і запроваджено профілі навчання, про які заклад щорічно приймає рішення з урахуванням потреб населення та місцевих умов.

15. НВК №1 м.Покровська самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

16. НВК №1 м.Покровська несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання договірних зобов'язань і фінансової дисципліни;
17. НВК №1 м.Покровська має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновниками;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
розробляти й впроваджувати авторські програми з окремих навчальних і науково-методичних напрямків згідно з державним стандартом;
- забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації й стажування педагогічних кадрів.
18. У НВК №1 м.Покровська створюються та функціонують методичні об'єднання вчителів-предметників, вчителів початкових класів і вихователів та інші, творчі групи вчителів , психологічна служба.
19. Медичне обслуговування дітей у НВК №1 м.Покровська та відповідні умови для його організації забезпечуються засновниками і здійснюються Покровською центральною районною лікарнею.
20. Взаємовідносини НВК №1 м.Покровська з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та в обов’язковому порядку погоджені із відділом освіти Покровської міської ради Донецької області.

21. Угоди щодо надання в оренду нерухомого майна, яке належить до комунальної форми власності, укладаються згідно розпорядження Красноармійського міського голови від 23.11.2007р. №334 рг, затвердженого рішенням міської ради від 30.01.2008р. №5/241.

Cтруктура НВК №1

1. НВК №1 м.Покровська створюється у складі:
- гімназія (5-11(12) класи) для обдарованих дітей віком від 10 до 18 років;
- школи ІІ ступеню (учні 5-9 класів універсального профілю навчання);
- школи І ступеню (учні 1-4 класів) для дітей віком від 6 до 10 років.

2. Мікрорайон для підрозділу «Гімназія» не встановлюється, учні зараховуються до неї незалежно від місця проживання. Мікрорайоном для формування школи І-ІІ ступенів є мікрорайон «Лазурний».

3. До гімназії приймають діти на основі конкурсного відбору. Умови цього конкурсу розробляються адміністрацією НВК №1 м.Покровська згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

4. Прийом учнів до класів школи І ступеня здійснюється на без конкурсній основі і, як правило, відповідно до території обслуговування. До першого класу школи зараховуються діти, які досягли віку 6 років.

Після закінчення школи І ступеня прийом в гімназію здійснюється на основі пункту 2.3 Статуту.

Учні школи І ступеня, які не опановують програму протягом двох років навчання за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжувати навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

5. Учні які не опановують програмовий матеріал гімназії та мають початковий або середній рівень досягнень у навчанні хоча б з одного предмету. Або мають незадовільну поведінку за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора відраховуються із гімназійних класів та переводяться до школи ІІступеню (універсальний профіль навчання) зазначеного закладу.

6. Прийом учнів до школи ІІ ступеню (5-9 класи універсального профілю навчання)здійснюються за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі.

7. Іноземні громадяни, які знаходяться в Україні на законних підставах,зараховуються до НВК №1 м.Покровська й здобувають освіту в порядку встановленому для громадян України.

8. В гімназійних класах (10-11(12) класи) здійснюється поділ учнів класу напідгрупи з меншою кількістю наповненості класів, ніж установлено нормативними документами Міністерства освіти України для вивчення окремих предметів.

9. Якщо в паралелі набирається один гімназійний клас, він може бути багатопрофільним.

10. Допустима кількість учнів у класах, групах, їх поділ при вивчені окремих предметів на групи для здійснення навчально-виховного процесу визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, крім гімназійних класів (10-11(12) кл.).

Організація навчально-виховного процесу в НВК

1. Основним документом регулюючим діяльність навчально-виховного процесу в НВК №1 м.Покровська, є робочий навчальний план, який розробляється на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, погоджується радою закладу і затверджується міським відділом освіти. Додатком до нього є розклад уроків, режим роботи НВК №1 м.Покровська.

2. Відповідно до навчального плану вчителі мають право самостійно вибирати програми й підручники з предметів державного компоненту, дозволені для використання Міністерством освіти і науки України, а також форми, методи й засоби навчання.

3. Навчальні програми, підручники й навчальні посібники з предметів інваріантної складової робочого навчального плану, розроблені педагогічними працівниками НВК №1 м.Покровська - викладачами вищих навчальних закладів, і мають гриф Міністерства освіти і науки України.

4. Навчальні програми, підручники й навчальні посібники з предметів варіативної складової робочого навчального плану, розроблені працівниками НВК №1 м.Покровська – викладачами вищих навчальних закладів, можуть використовуватися в навчально-виховному процесі після експертизи та затвердження в управлінні освіти і науки.

5. У своїй навчальній роботі заклад забезпечує виконання державного компоненту навчального плану; шкільний компонент використовується для поглибленого вивчення профільних предметів, розвитку естетичних потреб учнів, їх інтересів, індивідуальних і колективних занять із учнями.

6. Поглиблена підготовка учнів здійснюється в процесі вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором та предметних консультацій.

7. НВК №1 м.Покровська обирає форми, засоби й методи навчання і виховання в межах, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та статутом НВК №1 м.Покровська. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. Навчально-виховна робота поєднується з науково-дослідною та експериментальною; поряд з традиційними методами й формами використовуються інноваційні технології навчання.

8. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання і працює в режимі школи повного дня (для школи 1 ступеня).

9. Навчальний рік в НВК №1 м.Покровська починається з 1 вересня й закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року в закладіобумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не можебути менше 175 робочих днів у школі першого ступеню та 190 робочих днів у школі ІІ ступеню та гімназії. Структура поточного навчального року встановлюється нормативними документами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Департамента освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як тридцять календарних днів.

10. Тривалість навчального тижня в НВК №1 м.Покровська - 5-денна в межах часу, передбаченого навчальним планом.

11. Тривалість уроків в НВК №1 м.Покровська, згідно з нормативними документами, становить:

- для 1-х класів - 35 хвилин;

- для 2- 4 класів - 40 хвилин;

- для 5-11(12) класів - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків у закладі допускається за погодженням з відділом освіти та державною санітарно-епідеміологічною службою.

12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою НВК №1 м.Покровська і затверджуєтьсядиректором.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересівучнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

14. У НВК №1 м.Покровська здійснюється стимулююче оцінювання поточних навчальних досягнень учнів та тематичне оцінювання за 12-бальною шкалою, що відповідає наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2000р. №428/48 та Положенню про державну підсумкову атестацію учнів у системі середньої загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000р. №588.

15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. №588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000р. за №925/5146.

16. За високі досягнення в навчанні учні НВК №1 м.Покровська можуть нагороджуватися похвальними листами, а випускники – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями - Золотою «За особливі успіхи у навчанні» або Срібною «За успіхи у навчанні» згідно з п.1.3 «Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000р. №584).

Про результати атестації НВК№1 м. Покровська Донецької області

Вхід на сайт
Соцмережі
Пошук
Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
КНВК © 2019uCoz